John Simkins/Jack Zeus, “Apotheosis of M. Maus”, Oil on canvas